GARANTIJOS SĄLYGOS

Garantija skirta UAB "Baltic Recycling" (toliau - pardavėjas) pirktiems prietaisams. Garantija pradeda galioti nuo prietaiso  pardavimo/ perdavimo datos, jeigu sutartis nenumato kitaip. Garantinis prietaiso laikotarpis nurodomas pirkimo dokumente.

Pardavėjas pasilieka teisę atsisakyti  taikyti garantiją, jei pažeistos žemiau išvardintos garantinės sąlygos ir (ar) prietaiso naudojimo instrukcijos. Kai pardavėjas pakeičia daiktą ar jo komplektuojamą detalę per nustatytą garantijos terminą, tai naujam daiktui ar komplektuojamai  detalei  taikomas tęstinis garantijos terminas.

Garantiniai įsipareigojimai nutraukiami šiais atvejais:

 1. Atsiradus gedimams dėl stichinių nelaimių (žaibas, potvynis, žemės drebėjimas, gaisrai), netinkamos eksploatavimo sąlygos, naudotojo tyčios ar  neatsargumo;
 2. Atsiradus gedimams dėl neteisėtų, netinkamų įtampos šaltinių, elektros tinklų sutrikimų;
  3.  Pažeidimai atsiradę dėl patekusių pašalinių daiktų į prietaiso vidų, smėlio, skysčio (korozija, oksidacija), maisto, vabzdžių ir pan.; nesilaikant prietaiso naudojimo taisyklių numatytų prietaiso instrukcijoje;
  4.  Pažeidimai atsiradę po įsigijimo prietaisui nukritus, sutrenkus arba prietaisą transportuojant, kai prietaisą gabena pats klientas;
 3. Atsiradusius gedimus šalino gamintojo neįgalioto serviso darbuotojas/asmuo;

 Garantiniai įsipareigojimai netaikomi šiais atvejais:

 1. Prietaisas buvo sąmoningai sugadintas, ardytas;
 2. Prietaisas sugedo dėl nelegalių programų įdiegimo, ardymo.
 3. Jei gedimas arba nenormalus gaminio funkcionavimas kilo dėl virusinių programų veikimo.
 4. Jei gedimas atsirado naudojant eksploatacines medžiagas, priedus,  kurie nėra rekomenduojami gamintojo.
 5. Jei optinis diskų įrašymo įrenginys sugedo dėl jame sulūžusios naudotos informacinės laikmenos.
 6. Programinei įrangai, teikiamai kartu su prietaisu, kuriai numatyti licenciniai sutikimai, skirti galutiniam vartotojui.
 7. Skystųjų kristalų (LCD) ekranuose leidžiamas nuolat švytinčių ar tamsių („mirusių“) taškų skaičius yra apibrėžtas gamintojo pateikiamose specifikacijose. Jei tokių taškų buvimas neviršija ekrano gamintojo nustatytų „mirusių“ taškų normų, jų buvimas LCD ekranuose nelaikomas gedimu ar broku.
 8. Prietaisas buvo naudojamas nesilaikant naudojimosi instrukcijos bei garantinio talono taisyklių.

Garantinio aptarnavimo taisyklės:

 1. Pirkėjas, pateikdamas prietaisą garantiniam remontui, privalo kartu pateikti pirkimo dokumentą (kasos kvitą / sąskaitą);
 2. Prietaisas turi būti priduodamas ar siunčiamas saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje;
 3. Gedimui nepasitvirtinus ar (ir) esant gedimams, kuriems netaikomi garantiniai įsipareigojimai ir nemokamas aptarnavimas, visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į serviso centrą, gedimo nustatymu bei remontu, klientas apmoka savo sąskaita;
 4. Garantinio laikotarpio metu gedimai šalinami per 3-5 dienas nuo prietaiso perdavimo įgaliotam servisui;
 5. Prietaisas keičiamas arba grąžinami pinigai, jeigu gedimų, kurie atsirado eksploatuojant garantijos laikotarpiu, -  negalima pašalinti;
 6. Pardavėjas neatsako už sugedusiame duomenų kaupiklyje ar laikmenoje prarastą informaciją. Patariama nuolat daryti tokios informacinės medžiagos kopijas;
 7. Pateikdami  remontui mobilųjį telefoną, rekomenduojame atmintyje esančią informaciją išsaugoti SIM kortelėje ar kitame įrenginyje;

 Prietaiso eksploatavimo sąlygos:

 1. Santykinė oro drėgmė iki 95%, atmosferos slėgis muo 85kPa iki 108kPa;
 2. Vibracijos poveikiai: dažnis (10-55) Hz, pagreitis iki 10 m/s (1g);
 3. Patalpoje negali būti kenksmingų medžiagų, sukeliančių koroziją, dulkių;
 4. Transportavimo metu esant minusinei  temperatūrai, prieš prietaisą įjungiant reikia palaikyti išpakuotą ne trumpiau nei 6 val. normaliose klimatinėse sąlygose;
 5. Perkėlus prietaisą iš patalpos, kurioje aplinkos temperatūra aukštesnė į patalpą, kurioje aplinkos temperatūra žemesnė (ir atvirkščiai), prietaiso negalima jungti į elektros tinklą ne mažiau kaip 3-5 val.;
 6. Visi prietaisai turi būti įžeminami, elektros tinklas turi būti techniškai tvarkingas, maitinimo įtampa 220V (±10%), dažnis 50Hz. Esant įtampos svyravimams, būtina naudoti įtampos filtrus ar stabilizatorius.

        -  temperatūra nuo (10,2) ºC iki (35,2) ºC;

        -  santykinė oro drėgmė – iki (93,3) % esant  (25,2) ºC temperatūrai.

        -  vibracijos poveikiai : dažnis (10-55) Hz, pagreitis iki 10m/s (1g).

        -  atmosferos slėgis nuo (84.3) kPa iki (107.3) kPa.


Svarbu: Siekdami išvengti nesusipratimų, patariame prieš atvežant sugedusį ar neveikiantį prietaisą garantiniam remontui būtinai susisiekti su mumis telefonu ar elektroniniu paštu, galbūt mūsų specialistams pavyks sutaupyti Jūsų brangų laiką ir lėšas geru patarimu.